Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

Notice ID: NWA0520095

Notice effective from
8th March 2018 to 7th April 2018

RHYBUDD O FWRIAD / NOTICE OF INTENTION
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991
GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARPP TRAFFIG TRWOPD PROS PRO) (FFORPP YR YSGOL. LLANPPANIEL FAB) 2018
RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu dim Hal na salth niwrnod ar ol dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro traffig cerbydol rhag gyrru i'r naill gyfeiriad ar hyd rhan o Ffordd yr Ysgol ger Tyddyn Llywarch, Llanddaniel Fab.
Mae angen y Gorchymyn ar gyfer newid polion trydan.
Y ffordd arall yw o fynedfa Sir Awel, dilyn y Ion mewn cyfelrlad gogledd gorllewinol am 220m, paslo Stad Plas Hen I'r gyffordd ger y Gofeb Rhyfel a throi I'r dde. Telthlo am tua 2.1km paslo Ysgol Pare y Bont I'r A5, Ffordd Caergybl a throl I'r dde. Telthlo ar hyd yr A5 mewn cyfelrlad gorllewinol am tua 1 km a throl I'r dde. Teithlo ar hyd y ffordd yma mewn cyfeiriad deheuol am tua 1km paslo Llwyn Edwen i'r gyffordd ger Victoria Cottages a throi i'r dde i fynd ar yr A4080. Teithio ar hyd y Ion yma am tua 2.35km pasio Pruid Lodge i'r groesfan yn Ffingar, yna troi i'r dde tuag at Ty Newydd, Llanedwen. Pilyn y Ion yma am tua 1.7km i Tyddyn Llywarch a therfyn y caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.
Paw'r Gorchymyn i rym ar 26ain Mawrth, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith ar 27ain Mawrth, 2018
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (FFORDD YR YSGOL. LLANDDANIEL FAB) ORDER 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along that section of Ffordd yr Ysgol by Tyddyn Llywarch, Llanddaniel Fab.
The Order is necessary for replacing electricity poles.
The alternative route will be at Sir Awel entrance, follow the road in a north westerly direction for 220m, past Stad Plas Hen to the junction near the War Memorial and turn right. Travel approximately 2.1km past Ysgol Pare y Bont to A5, Holyhead Road and turn right. Travel along the A5 in a westerly direction for approximately 1km and turn right. Travel along this road in a southerly direction for approximately 1km pass Llwyn Edwen to the junction at Victoria Cottages and turn right onto the A4080. Travel along this road for approximately 2.35km past Druid Lodge to the crossroads at Ffingar, then right towards Ty Newydd, Llanedwen. Follow this road for approximately 1.7km to Tyddyn Llywarch and the end of the closure, and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.
The Order comes into effect on 26" March, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 27" March, 2018.
Dyddiedig 08/03/2018 Dated


ROBYN W JONES
RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER
CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW
AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOP CYSYLLTWCH A'R APRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARPING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-020796-SMJ
A
A
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.
You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0520095.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices