Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF PROPOSAL

Notice ID: NWA0763426

Notice effective from
23rd August 2018 to 22nd September 2018

RHYBUDD 0 FWRIAD
GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (AMRYW LEOLIADAU AMLWCH) (GWAHARDDIAD AROS. GWAHARDDIAD LLWYTHO/ DADLWYTHO A DIM CYFYNGIAD AR BARCIO) 2018
RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN fod Cyngor Sir Ynys MSn/lsle of Anglesey County Council yn bwrladu gwneud Gorchymyn o dan Adran 1, 2, 4, 35 a 124 (1) (d) a rhan iv atodlen 9 o Ddeddf Rheoll Trafnidiaeth Ffyrdd 1984. Pan ddaw'r Gorchymyn i rym ei effaith fydd darparu:
1. Gwaharddlad Aros fel y cyfeirir atynt yn Atodlen 1 yma.

2. Gwaharddiad Llwytho a Dadlwytfio fel y cyfeirir atynt yn Atodlen 2 yma.

3. Dim cyfyngiad ar Barcio fel y cyfeirir ato yn Atodlen 3 yma. Mae'r Gorchymyn drafft, sydd ynghyd a chynllun yn dangos y ffordd yr effeithir ami a Datganiad o resymau'r Cyngor dros argymell gwneud y Gorchymyn, ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd yn :-

(a) Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, rhwng 9.30 a.m. a 4.00 p.m. Llun i Gwener;

(b) Y Llyfrgell, Amlwch yn ystod oriau gwaith arferol.

Os dymunwch wrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig anfonwch eich gwrthwynebiad mewn ysgrifen gan gynnwys eich rhesymau dros wneud hynny i'r isod erbyn 14eg Medi, 2018. Bydd y rhain ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.
Atodlen 1 DIM AROS AR UNRHYW ADEG
NOTICE OF PROPOSAL
CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (VARIOUS LOCATIONS AMLWCH) (PROHIBITION OF WAITING. PROHIBITION OF LOADING/UNLOADING AND DERESTRICTED PARKING) ORDER 2018
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys MSn/lsle of Anglesey County Council proposes to make an Order under Sections 1,2,4,35 and 124 (1) (d) and part iv of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984. The effect of the Order will provide for the:
1. Prohibition of Waiting as referred to in Schedule 1 hereto.

2. Prohibition of Loading and Unloading as referred to in Schedule 2 hereto.

3. Derestricted Parking as referred In in Schedule 3 hereto. The draft Order together with a map showing the length of road concerned and a Statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at :-

(a) The Council Offices, Llangefni, between the hours of 9.30 a.m. and 4.00 p.m. Monday to Friday.

(b) The Library, Amlwch during normal business hours.

If you wish to object to the proposed Order you should send your objection in writing specifying the ground thereof to the undersigned at the address specified by the 14th September, 2018.
These will be available for public inspection.
Schedule 1 NO WAITING AT ANY TIME
Un-named road from A5025 Groqan Roundabout to L6n Goch. Amlwch
West Side
From the northern junction with Penycefn to the junction with Lon Goch, Amlwch.
East Side
From the junction with Awelfryn to the junction with Madyn Dysw. Tanvbrvn Road North Side
From a point 40 metres west of Maesllwyn's northern junction for a distance of 118 metres in a south south easterly direction.
South Side
From the northern junction with Maesllwyn estate road for a distance of 140 metres in a south south easterly direction.
Salem Street
West Side
From a point 86 metres north of the junction with Maes Salem to the junction with the unnamed Link Road from Salem Street to the A5025.
Lon Goch
North Side
From a point 54 metres east north east of the junction with Queens Street for a distance of 3 metres in an east north easterly direction.
South Side
From a point 42 metres east north east of the junction with Queens Street for a distance of 13 metres in an easterly direction.
Unnamed Link Road from Salem Street to the A5025 South Side
From a point 41 metres north east of the junction with the A5025 for a distance of 53 metres in an easterly direction.
Schedule 2
NO WAITING AT ANY TIME NO LOADING/UNLOADING
Salem Street West Side
From the junction with the unnamed Link Road from Salem Street to the A5025 for a distance of 8 metres in a north westerly direction.
Unnamed Link Road from Salem Street to the A5025 North Side
From a point 53 metres north east of the junction with the A5025 for a distance of 41 metres in a north easterly direction.
Schedule 3
DERESTRICTED PARKING
B5111 - Mona Street
From a point 14 metres east north east of the junction with Bro Trehinon for a distance of 67 metres in an east north east direction.
Ffordd ddienw

o'r A5025 Cvlchfan Groqan i L6n
Goch. Amlwch
Ochr Orllewinol
O'r gyffordd ogleddol a Penycefn i'r gyffordd a Lon Goch, Amlwch.
Ochr Ddwvreiniol
O'r gyffordd a Awelfryn i'r gyffordd a Madyn Dysw Ffordd Tanvbrvn Ochr Oaleddol
O bwynt 40 metr i'r gorllewin o gyffordd ogleddol Maesllwyn am bellter o 118 metr i gyfeiriad de-ddwyreiniol.
Ochr Ddeheuol
O'r gyffordd ogleddol a ffordd ystad Maesllwyn am bellter o 140 metr i gyfeiriad de-ddwyreiniol.
Strvd Salem
Ochr Orllewinol
O bwynt 86 metr i'r gogledd o'r gyffordd a Maes Salem i'r gyffordd a'r Ffordd Gyswllt ddienw o Stryd Salem i'r A5025.
Lon Goch Ochr Ooleddol
O bwynt 54 metr i'r dwyrain gogledd ddwyrain o'r gyffordd a Stryd y Frenhines am bellter o 3 metr i gyfeiriad y dwyrain gogledd ddwyrain.
Ochr Ddeheuol
O bwynt 42 metr i'r dwyrain gogledd-ddwyrain o'r gyffordd a Stryd y Frenhines am bellter o 13 metr i gyfeiriad y dwyrain.
Ffordd Gvswllt Ddienw o Strvd Salem i'r A5025
Ochr Ddeheuol
O bwynt 41 metr i'r gogledd ddwyrain o'r gyffordd a'r A5025 am bellter o 53 metr i gyfeiriad dwyreiniol.
Atodlen 2
DIM AROS AR UNRHYW ADEG DIM LLWVTHO/DADLWYTHO
Strvd Salem Ochr Orllewinol
O'r gyffordd a'r Ffordd Gyswllt ddienw o Stryd Salem i'r A5025 am bellter o 8 metr i gyfeiriad gogledd-orllewin.
Ffordd Gvswllt Ddienw o Strvd Salem i'r A5025
Ochr Oaleddol
O bwynt 53 metr i'r gogledd ddwyrain o'r gyffordd a'r A5025 am bellter o 41 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.
Atodlen 3
DIM CYFYNGIAD AR BARCIO
B5111 - Strvd Mona
O bwynt 14 metr i'r dwyrain gogledd-ddwyrain o'r gyffordd a Bro Trehinon am bellter o 67 metr i gyfeiriad y dwyrain gogledd ddwyrain.
Dyddiedig 23/08/2018
Arwyddwyd...................................................................Signed
Robyn W Jones Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol / Legal Services Manager Swyddfeydd y Cyngor / Council Offices Llangefni, Ynys Mon LL77 7TW
Am fwy o fanylion ynglyn a'r uchod ffoniwch Adran y Rheolwr Gyfarwyddwr, Adain Gyfreithiol, Llangefni, 752591, rhif cyf HT-021069-SMJ
For further information regarding the above, please telephone the Managing Director's Department, Legal Section, Llangefni 752591 ref. HT-021069-SMJ
Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith. You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages._

Attachments

NWA0763426.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices