Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF MAKING

Notice ID: NWA0763430

Notice effective from
23rd August 2018 to 22nd September 2018

RHYBUDD GWNEUD

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (AMRYW LEOLIADAU RHOSNEIGR) (DIM AROS AR UNRHYW ADEG A SAFLE PARCIO PERSONAU ANABL) 2018

Ar y 22ain dlwrnod o Awst, 2018 lluniwyd Gorchymyn gan Gyngor Sir Ynys Mon/lsle of Angelsey County Council dan_Adran 1, 2, 4, 32(1) a 35(1) o Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 (y cyfeirir ati o hyn allan fel "y Ddeddf") a'r holl bwerau galluogol eraill, ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu, yn unol & Rhan III Atodlen 9 y Ddeddf.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 24/08/2018.

Pan ddaw'r Gorchymyn i rym ei effaith fydd:

1. Darparu gwaharddiad aros fel y cyfeirir atynt yn Atodlen 1 yma. Mae rhai eithriadau dan y Gorchymyn er mwyn caniatau i bobl ddod o'u cerbydau a mynd iddynt a hefyd i bwrpas llwytho/ dadlwytho ag i bwrpas gwneud gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio a materion cyffelyb. Hefyd mae eithriadau yn y Gorchymyn fel bod cerbydau sydd yn dangos bathodyn person methedig a disc parcio i berson methedig - y ddau hefo'i gilydd - yn cael aros ar y stryd am gyfnod hyd at 3 awr (ac o leiaf 1 awr rhwng y naill gyfnod o aros a'r un blaenorol gan yr un cerbyd ar yr un dydd).2. Darparu rhan honno o'r ffordd y cyfeirir ato yn Atodlen 2 isod fel safle parcio i gerbydau personau anabl sydd yn arddangos bathodyn person anabl. Mae'r Gorchymyn a'r cynllun yn dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt ar gael i'w archwilio yn::-(a) Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, rhwng 9.30 a.m. a 4.00 p.m. Llun i Gwener;(b) Y Liyfrgeli, Rhosneigr yn ystod oriau gwaith arferol.Os dymunwch herio dilysrwydd y Gorchymyn ar y sail na ddaw o fewn y pwerau a roddwyd gan Ddeddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw reoliadau a wnaed dan y Deddf mewn perthynas ag unrhyw reoliadau a wnaed dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn neu unrhyw gymal o honno gellwch gyfwlyno cais i'r Uchel Lys i'r perwyl hwnnw o fewn chwe wythnos i ddyddiad y rhybudd hwn.

Atodlen 1

Dim Aros ar Unrhyw Adeg

Awel v MSr. Rhosneiar Ochr Goqledd Ddwvrain

O bwynt 44 metr i'r dwyrain de-ddwyrain o'r gyffordd a'r Stryd Fawr am bellter o 48 metr tua'r de ddwyrain.

Ochr v De Orllewin

O bwynt 68 metr i'r dwyrain de ddwyrain o'r gyffordd a'r Stryd Fawr am bellter o 58 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Atodlen 2

Safle Parcio Anabl - Deiliad Bathodyn Anabledd yn Unig

Sandy Lane. Rhosneiar Ochr v Goaledd

O bwynt 82 metr i'r de ddwyrain o'r gyffordd ag yr A4080 Ffordd Stesion, am bellter o 6.6 metr tua'r de ddwyrain.

NOTICE OF MAKING

CYNGOR SIR YNYS MON/ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (VARIOUS LOCATIONS RHOSNEIGR) (NO WAITING AT ANY TIME AND DISABLED PERSONS PARKING PLACE) ORDER 2018

On the 22nd day of August, 2018 the Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council made an Order_under Sections 1, 2, 4, 32(1) and 35(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act") and all other enabling powers, after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 to the Act.

The Order will come to effect on 24/08/2018.

The effect of the Order when it comes into force will:

1. Provide for the prohibition of waiting as referred to in Schedule 1 hereto. Exceptions are provided in the order to allow waiting for the purpose of a alighting, boarding loading and unloading and works of maintenance, repair and the like. Exceptions are also provided in the order to allow vehicles displaying both a disabled persons badge and a disabled persons parking disc to wait for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than one hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).2. Provideforthe part of the road specified in Schedule 2 hereto to be used as a parking place for a disabled person displaying a disabled person's badge. The Order together with a map showing the length of roads concerned may be examined at :-(a) The Council Offices, Llangefni, between the hours of 9.30 a.m. and 4.00 p.m. Monday to Friday.(b) The Library, Rhosneigr during normal business hours.Any person wishing to question the validity of the Order on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984 or on the grounds that any regulations made under the Act were not complied with in relation to the Order or any part of it may make an application to the High Court for that purpose within six weeks of the date of this notice.

Schedule 1 No Waiting at any Time

Awel v Mor. Rhosneiar North East Side

From a point 44 metres east south east of the junction with the High Street for a distance of 48 metres in a south easterly direction.

South Westerly Side

From a point 68 metres east south east of the junction with the High Street for a distance of 58 metres in a south easterly direction.

Schedule 2

Disabled Parking Space - Disabled Badge Holders Only

Sandy Lane. Rhosneiar

Northern Side

From a point 82 metres south east of its junction with the A4080 Station Road, for a distance of 6.6 metres in a south easterly direction.

Dyddiedig 23/08/2018 Dated

Arwyddwyd...............................................Signed

Robyn W Jones Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol / Legal Services Manager Swyddfeydd y Cyngor / Council Offices Llangefni, Ynys Mfln LL77 7TW

Am fwy o fanylion ynglyn a'r uchod ffoniwch Adran y Rheolwr Gyfarwyddwr, Adain Gyfreithiol, Llangefni, 752591, rhif cyf HT-020937-SMJ

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn ddwy iaith.

For further information regarding the above, please telephone the Managing Director's Department, Legal Section, Llangefni 752591 ref. HT-020937-SMJ

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0763430.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices