Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF MAKING

Notice ID: NWA0772173

Notice effective from
30th August 2018 to 29th September 2018

RHYBUDD GWNEUD

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIAPAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARPP TRAFFIG TRWOPP PROS PRO) (AMRYW LEOLIAPAU. BIWMARES - CYNLLUN LLINIARU LLIFOGYPP) 2018

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys M6n/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd: -

1. B5109 ger y Maes Parcio, Biwmares(Pyddiad Cau: 03.09.18 Disgwylir cwblhau'r gwaith: 01.09.19)

2. Ffordd Meigan, Biwmares - O gyffordd Maes Hyfryd i gyffordd Bryn Teg (Pyddiad Cau: 05.12.18 Disgwylir cwblhau'r gwaith: 06.12.19)3. Maes Hyfryd, Biwmares - O Iscoed i'r gyffordd gyda Stryd y Jel, Biwmares (Pyddiad Cau: 05.12.18 Disgwylir cwblhau'r gwaith: 06.12.19)4. Stryd Wexham, Biwmares - O gyffordd Maes Hyfryd i gyffordd Stryd Stanley. (Dyddiad Cau: 05.12.18 Disgwylir cwblhau'r gwaith: 06.12.19)Mae angen y Gorchymyn ar gyfer gwaith lliniaru llifogydd ac atgyweirio.

Y ffyrdd eraill yw: -

1. Trwy'r maes parcio a bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.2. O ochr ddeheuol y caead, teithio ar hyd LOn Maes Hyfryd mewn cyfeiriad gorllewinol i'r gyffordd gyda Lfln Bryn Teg, yna troi i'r dde a theithio ar hyd Ldn Bryn Teg mewn cyfeiriad gogledd dwyreiniol. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.3. O ochr gorllewinol y caead, teithio o gyffordd y B5109 gyda Maes Hyfryd mewn cyfeiriad dwyreiniol lawr Stryd Wexham i'r gyffordd gyda Stryd Stanley. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.4. O ochr dwyreiniol y caead, teithio ar hyd y B5109 mewn cyfeiriad dwyreiniol ar hyd Stryd yr Eglwys i'w gyffordd gyda Stryd y Castell. Troi i'r dde a theithio ar hyd yr A545 mewn cyfeiriad de gorllewinol i gylchfan Anglesey Arms ym Mhorthaethwy. Cymryd yr allanfa A5 sy'n mynd am y gogledd a theithio mewn cyfeiriad gogledd gorllewinol ar hyd Ffordd Mona, Porthaethwy i gylchfan Britannia. Yna cymryd allanfa'r B5420 sy'n mynd am y gogledd a theithio mewn cyfeiriad gogledd gorllewinol ar hyd Ffordd Pentraeth, Porthaethwy i gylchfan y Four Crosses. Yna cymryd yr allanfa A5025 sy'n mynd am y gogledd ddwyrain o gylchfan Four Crosses a theithio mewn cyfeiriad gogledd gorllewinol i Bentraeth. Yna troi i'r dde ger y Panton Arms ym Mhentraeth a theithio mewn cyfeiriad de dwyreiniol i Fiwmares ac ochr arall y caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.Daw'r Gorchymyn i rym ar 3ydd Medi, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 18 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf.

NOTICE OF MAKING

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL

(TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (VARIOUS LOCATIONS. BEAUMARIS - FLOOP ALLEVIATION SCHEME) ORPER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys M6n/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along: -

1. B5109 by Car Park, Beaumaris(Pate of Closure: 03.09.18 Expected completion: 01.09.19)

2. Ffordd Meigan, Beaumaris - From the junction of Maes Hyfryd to the junction of Bryn Teg.(Pate of Closure: 05.12.18 Expected completion: 06.12.19)

3. Maes Hyfryd, Beaumaris - From Iscoed to the junction with Gaol Street. (Pate of Closure: 05.12.18 Expected completion: 06.12.19)4. Wexham Street, Beaumaris - From the junction of Maes Hyfryd to the junction of Stanley Street.(Pate of Closure: 05.12.18 Expected completion: 06.12.19)

The Order is necessary for flood alleviation works and repairs. The alternative routes for the above will be as follows: -

1. Through the coach park, and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.2. From the southern end of the closure, travel along Lon Maes Hyfryd in a westerly direction to the junction with LOn Bryn Teg, then turn right and travel along LOn Bryn Teg in a north easterly direction, and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.3. From the western side of the closure, travel from the B5109 junction with Maes Hyfryd in an easterly direction down Wexham Street to the junction with Stanley Street, and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.4. From the eastern end of the closure, travel along the B5109 in an easterly direction along Church Street to the junction with Castle Street. Turn right and travel along the A545 in a south westerly direction to the Anglesey Arms roundabout in Menai Bridge. Then take the A5 northbound exit off Anglesey Arms roundabout and travel in a north westerly direction along Mona Road, Menai Bridge to the Britannia roundabout. Then take the B5420 north bound exit and travel in a north westerly direction along Pentraeth Road, Menai Bridge to the Four Crosses roundabout. Then take the A5025 north easterly exit off the Four Crosses roundabout and travel in a north westerly direction to Pentraeth. Then turn right by the Panton Arms in Pentraeth and travel in a south easterly direction to Beaumaris and the opposite end of the closure, and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.The Order comes into effect on 3rd September, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier.

DYPPIEPIG 30/08/2018 PATEP..................................................

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYPPFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBOPAETH YNGLYN A'R UCHOP CYSYLLTWCH A'R APRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARPING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021038-SMJ

A

A

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0772173.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices