Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF MAKING

Notice ID: NWA0772172

Notice effective from
30th August 2018 to 29th September 2018

RHYBUDD GWNEUD

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD. 1984 ADRAN 14(11 FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARPP TRAFFIG TRWOPP PROS PRO) (FFORDD CYNAN. PORTHAETHWY) 2018

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mfin/lsle of Anglesey County Council wedl gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfelriad ar hyd rhan o Ffordd Cynan, Porthaethwy ger Mostyn Arms.

Mae angen y Gorchymyn ar gyfer gwaith cloddio joint bay a trac 4m yn y Ion gerbyd ar gyfer gwaith cysylltu ac ailosod.

Y ffordd arall yw o bwynt gogleddol y caead, telthlo mewn cyfelrlad deheuol ar hyd Stryd Fawr Porthaethwy i'r gyffordd gyda Stryd y Paced. Troi I'r chwith i fynd ar Stryd y Paced a theithlo mewn cyfeiriad de ddwyrelniol ar hyd Stryd y Paced i'r gyffordd gyda Ffordd Cynan.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 3ydd Medi, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y gellir cwblhau'r gwaith ar 5ed Medi, 2018.

NOTICE OF MAKING

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (ST GEORGE'S ROAP. MENAI BRIPGE)

ORDER 2018 NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along a section of St George's Road, Menai Bridge adjacent to the Mostyn Arms.

The Order is necessary to excavate joint bay and 4m of track in carriageway for connection works with reinstatements.

The alternative route will be from the northern point of the closure, travel in a southerly direction along Menai Bridge High Street to the junction with Water Street. Turn left onto Water Street and travel in a south easterly direction along Water Street to the junction with St George's Road.

The Order comes into effect on 3rd September, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 5th September, 2018.

DYDPIEPIG 30/08/2018 PATEP..

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYPPFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBOPAETH YNGLYN A'R UCHOP CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021061-SMJ

A

A

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0772172.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices