Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF MAKING

Notice ID: NWA0772171

Notice effective from
30th August 2018 to 29th September 2018

RHYBUDD GWNEUD

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD. 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MoN / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD PROS PRO) (Y FFORDP O'R GYFFORDP GYPA'R FFORDP GER BRYN TIRION HOTEL I FYNEPFA MIN Y PON. TRAETH COCH) 2018

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council wedl gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag telthio mewn unrhyw gyfelrlad ar hyd y ffordd o'r gyffordd gyda'r ffordd ger Bryn Tirlon Hotel I fynedfa Min y Don, Traeth Coch - tu allan i fynedfa Pare Carafanau Porthllongdy.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn galluogi gwaith Dwr Cymru i osod cysylltiad newydd.

Nid oes ffordd arall.

□aw'r Gorchymyn i rym ar 5ed Medl, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 mis neu hyd nes y cwblhelr y gwaith y bwriedlr el wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd dlsgwylir I'r gwaith gael el gwblhau ar y 7fed Medi, 2018.

NOTICE OF MAKING

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS M6N / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (ROAP FROM THE JUNCTION WITH ROAP NEAR BRYN TIRION HOTEL TO ACCESS OF MIN Y DON. REP WHARF BAY) ORPER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along the road from the junction with road near Bryn Tirion Hotel to the entrance of Min y Don, Red Wharf Bay -outside the entrance to Porthllongdy Caravan Park.

The Order is necessary for Pwr Cymru/Welsh Water works to install a new connection.

There is no alternative route.

The Order comes into effect on 5th September, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 7th September, 2018.

DYDDIEPIG 30/08/2018 PATEP

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOP CYSYLLTWCH A'R APRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARPING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021198-SMJ

A

A

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0772171.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices