Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

Notice ID: NWA0772170

Notice effective from
30th August 2018 to 29th September 2018

RHYBUDD GWNEUD

NOTICE OF MAKING

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD. 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL

(GWAHARDD TRAFFIG TRWOPP PROS PRO) fY FFORDD O'R A5025 GER HEBAR PASIO ALMA TERRACE I'R A5025 GER CORNERWAYS. PORTH LLECHOG) 2018

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mfin/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y ffordd o'r A5025 ger Hebar pasio Alma Terrace i'r A5025 ger Cornerways, Porth Llechog -tu allan i The Moorings.

Mae angen y Gorchymyn ar gyfer gwaith Dwr Cymru i osod cysylltiad newydd.

Nid oes ffordd arall.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 5ed Medi, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ar 7fed Medi, 2018.

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL

(TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (ROAD FROM A5025 NEAR HEBAR PAST ALMA TERRACE TO A5025 NEAR CORNERWAYS. BULL BAY) ORDER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys M6n/lsle of Anglesey County Council intend has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along the road from the A5025 near Hebar past Alma Terrace to the A5025 near Cornerways, Bull Bay - outside The Moorings.

The Order is necessary for Dwr Cymru/Welsh Water works to install new service connection with excavation.

There is no alternative route.

The Order comes into effect on 5th September, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 7th September, 2018.

DYDDIEDIG 30/08/2018 PATEPROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYPPFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBOPAETH YNGLYN A'R UCHOP CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021277-SMJ

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0772170.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices