Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (WATER STREET. MENAI BRIDGE) ORDER 2018

Notice ID: NWA0783297

Notice effective from
6th September 2018 to 6th October 2018

RHYBUDD O FWRIAD DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO). 1991 GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL

(GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO) (STRYD Y PACED. PORTHAETHWY) 2018 RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 01 dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd Stryd y Paced, Porthaethwy. Mae angen y Gorchymyn ar gyfer gwaith tanddaearol.

Y ffordd arall yw o ochr de dwyreiniol y caead, teithio ar hyd Ldn Cei Bont mewn cyfeiriad de dwyreiniol i gylchfan Anglesey Arms a chymryd allanfa'r A545 tuag at ganol tref Porthaethwy. Yna teithio mewn cyfeiriad gogledd dwyreiniol lawr Stryd y Bont i Sgwar Uxbridge ac ochr arall y caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall. Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 af Hydref, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ar 5ed Hydref, 2018.

NOTICE OF INTENTION ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (WATER STREET. MENAI BRIDGE) ORDER 2018 NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along Water Street, Menai Bridge. The Order is necessary for underground works. The alternative route will be from the south eastern side of the closure, travel along Beach Road in a south easterly direction to the Anglesey Arms Roundabout and take the A545 exit towards Menai Bridge town centre. Then travel in a north easterly direction down Bridge Street to Uxbridge Square and the opposite end of the closure. And vice versa for traffic travelling in the opposite direction. The Order comes into effect on 1st October, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 month or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 5th October, 2018.

DYDDIEDIG 06/09/2018 DATED...................................................

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL

SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021367-smj

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0783297.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices