Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (ROAP FROM BRYNPPU ROAP IN LLANFECHELL TO JUNCTION IN RHOSGOCH) ORDER 2018

Notice ID: NWA0783577

Notice effective from
6th September 2018 to 6th October 2018

RHYBUDD O FWRIAD

NOTICE OF INTENTION

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARDD TRAFFIG TRWOPP PROS PRO) (Y FFORDP O FFORPD BRYNDPU YN LLANFECHELL I'R GYFFORPP YN RHOSGOCH) 2018

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y ffordd o Ffordd Brynddu yn Llanfechell i'r gyffordd yn Rhosgoch.

Mae angen y Gorchymyn ar gyfer gwaith Openreach -diogelwch peiriannydd i weithio ar strwythur uwchben.

Y ffordd arall yw o ochr de ddwyrain y caead, ger y gyffordd ger Bodelwyn Uchaf, teithio mewn cyfeiriad de dwyreiniol pasio 'Crow1 i gyffordd Sportsman's Lodge a throi i'r chwith. Teithio mewn cyfeiriad gogledd dwyreiniol pasio The Ring i groesffordd y Four Crosess a throi i'r chwith. Teithio mewn cyfeiriad gogledd gorllewinol pasio Plas Bodewryd a Caermynach i Gemaes. Troi i'r chwith i fynd ar School Lane a theithio mewn cyfeiriad deheuol trwy Lanfechell i ochr ogleddol y caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 1af Hydref, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 wythnos neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ar 3ydd Hydref, 2018.

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENPEP BY THE ROAP TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (ROAP FROM BRYNPPU ROAP IN LLANFECHELL TO JUNCTION IN RHOSGOCH) ORDER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along the road from Brynddu Road in Llanfechell to junction in Rhosgoch.

The Order is necessary for Openreach works -safety of engineer to work on overhead structure.

The alternative route will be from the southern end of the closure, by the junction near Bodelwyn Uchaf, travel in a south easterly direction past 'Crow' to the Sportsman's Lodge junction and turn left. Travel in a north easterly direction past The Ring to the Four Crosses crossroads and turn left. Travel in a north westerly direction past Plas Bodewryd and Caermynach to Cemaes. Turn left onto School Lane and travel in a southerly direction through Llanfechell to the northern end of the closure. And vice vera for traffic travelling in the opposite direction.

The Order comes into effect on 1st October, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 week or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 3rd October, 2018.

DYPPIEPIG 06/09/2018 PATEP

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021058-smj

A

A

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0783577.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices