Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

(TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (LON CAFNAN. TREGELE) ORDER 2018

Notice ID: NWA0784142

Notice effective from
13th September 2018 to 13th October 2018

RHYBUDD GWNEUD

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FELTI DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIAPAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD PROS PRO) (LON CAFNAN. TREGELE) 2018

(LON

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council wedi gwneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd LOn Cafnan, Tregele.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn tynnu cebl 132kv presennol national grid.

Y ffordd arall yw o ochr orllewinol y caead, teithio ar hyd yr A5025 trwy Pregele mewn cyfeiriad deheuol i Glan Rhyd a throi i'r chwith i fynd ar LOn Tyn Cae. Yna teithio ar hyd LOn Tyn Cae mewn cyfeiriad gorllewinol i'r gyffordd a throi i'r dde i fynd ar LOn Cafnan a dilyn y ffordd o gwmpas i ochr arall y caead. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 20fed Medi, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 3 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau ar 20fed Rhagfyr, 2018.

NOTICE OF MAKING

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(11 AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL

(TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (LON CAFNAN. TREGELE) ORDER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council has made an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction along LOn Cafnan, Tregele.

The Order is necessary to remove existing national grid 132kv cable.

The alternative route will be from the western side of the closure, travel along the A5025 through Tregele in a southerly direction to Glan Rhyd and turn left onto LOn Tyn Cae. Then travel along LOn Tyn Cae in a westerly direction to the junction and turn right onto LOn Cafnan and follow the road around the opposite end of the closure. And vice versa for traffic travelling in the opposite direction.

The Order comes into effect on 20th September, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 3 months or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will be completed on 20th December, 2018.

DYDDIEPIG 13/09/2018 DATED

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOP CYSYLLTWCH A'R APRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARPING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021368-smj

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0784142.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices