Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (LLANFAIRPWLL LEVEL CROSSING) NO.2 ORDER 2018

Notice ID: NWA0813098

Notice effective from
27th September 2018 to 27th October 2018

RHYBUDD O FWRIAD

NOTICE OF INTENTION

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD.1984 ADRAN 14(1) FEL Y'l DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU PROS PRO). 1991

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MoN / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD PROS PRO) (CROESFAN WASTAP LLANFAIRPWLL) RHIF 2 2018

RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Sir Ynys MOn/lsle of Anglesey County Council yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar 01 dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn bydd yn gwahardd dros dro pob cerbyd rhag teithio mewn unrhyw gyfeiriad ar draws Croesfan Wastad Llanfairpwll.

Mae angen y Gorchymyn oherwydd bydd chwythwr cerrig Network Rail yn gweithio trwy'r groesfan.

Y ffordd arall yw o bwynt y caead, teithio ar hyd yr A4080 i gyffordd yr A5 a throi i'r chwith i fynd ar yr A5, yna teithio i'r gyffordd gyda Ffordd yr Orsaf, Llanfairpwll. Bydd y gwrthwyneb yn berthnasol i draffig sy'n teithio o'r cyfeiriad arall.

Paw'r Gorchymyn i rym ar 20fed Hydref, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 1 wythnos neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir i'r gwaith gael eu cynnal rhwng 10p.m. ar yr 20fed Hydref, 2018 a 9:00a.m ar 21ain Hydref, 2018 a hefyd rhwng 10p.m. ar yr 24ain Hydref, 2018 a 9:00a.m. ar 25ain Hydref, 2018.

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT. 1984 SECTION 14(1) AS AMENDEP BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT. 1991

CYNGOR SIR YNYS M6N / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (LLANFAIRPWLL LEVEL CROSSING) NO.2 ORPER 2018

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Cyngor Sir Ynys Mon/lsle of Anglesey County Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will temporarily prohibit all vehicles from travelling in either direction across the Llanfairpwll Level Crossing.

The Order is necessary because of a Network Rail stone blower working through the crossing.

The alternative route will be from the point of closure, travel along the A4080 to the junction of the A5 and turn left onto the A5, then travel to the junction with Station Road, Llanfairpwll, and vice versa for traffic travelling in the opposite direction.

The Order comes into effect on 20thOctober, 2018 and will continue in force for a period not exceeding 1 week or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the works will take place between 10p.m. on the 20thOctober, 2018 and 9:00a.m. on the 21stOctober, 2018 and also between 10p.m. on the 24thOctober, 2018 and 9:00a.m. on 25thOctober, 2018.

PYPDIEDIG 27/09/2018 DATED

ROBYN W JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL SWYDDFA'R SIR/COUNTY OFFICES, LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD CYSYLLTWCH A'R ADRAN GYFREITHIOL AR / FOR FURTHER INFORMATION REGARDING THE ABOVE PLEASE TELEPHONE THE LEGAL SECTION ON LLANGEFNI 01248 752591 HT-021074-SMJ

Croeso i chi ddelio gyda'r Cyngor yn Gymraeg neu'n Saesneg. Cewch yr un safon o wasanaeth yn y ddwy iaith.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service in both languages.

Attachments

NWA0813098.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices