Search for more Public Notices in your area
ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Traffic

NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER HIGHWAYS ACT 1980

Notice ID: NWA0813062

Notice effective from
27th September 2018 to 27th October 2018

RHYBUDD AM ORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF PRIFFYRDD 1980

GORCHYMYN CYNGOR SIR YNYS MPN / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (LLWYBR TROED RHIF 5 YNG NGHYMUNED LLANFAELOG) GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2018

Bydd y Gorchymyn uchod wnaethpwyd ar 26ain Medi, 2018 dan Adran 119 o'r Ddeddf Prlffyrdd 1980 yn gwyro llwybr cyhoeddus sy'n rhedeg:

0 bwynt A ar y map (SH3256073309) sydd wedi'l leoli yn lard Ty Hen, mae'r llwybr yn mynd yn el flaen mewn cyfeiriad dwyrelnlol drwy giat cae I drac caeedlg, mae yna'n parhau mewn cyfeiriad dwyreiniol ar hyd y trac a therfynu yn el gyffordd gyda Llwybr rhlf 8 ger Ian Llyn Maelog ym mhwynt B (SH3261173296) fel y dangosir ar fap y Gorchymyn. Cyfanswm hyd y rhan o'r llwybr I'w wyro yw tua 54 metr ac nid oes ganddo led wedl'i gofrestru.1 drywydd sy'n rhedeg: -0 bwynt A ar y map (SH3256073309) sydd wedl'i leoli yn iard Ty Hen, mae'r llwybr yn mynd yn ei flaen mewn cyfeiriad de dwyreiniol am 2 Fetr at giat mochyn pren ym mhwynt C. Mae'n parhau drwy'r giat i mewn i gae a dilyn ymyl y cae i ymuno efo Llwybr rhif 8 ar Ian Llyn Maelog, pwynt D (SH3260673294) fel y dangosir ar fap y Gorchymyn. Cyfanswm hyd y gwyriad yw tua 51 metr a'i led yw 2 metr.

Mae copi o'r Gorchymyn ynghyd a map yn dangos y llwybr yr effeithir arno ar gael i'w harchwilio'n rhad ac am ddim yn:-

(a) Swyddfeydd y Sir, Llangefni, Ynys Mon(b) Llyfrgell Rhosneigr yn ystod oriau agor.Dylid anfon unrhyw sylwadau ar y Gorchymyn neu wrthwynebiad iddo mewn ysgrifen at Reolwr Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Sir Ynys Mon / Isle of Anglesey County Council Swyddfeydd y Sir, Llangefni cyn 26ain Hydref, 2018 gan ddatgan y rheswm dros eu cyflwyno. Bydd y rhain ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.

Oni chyflwynir sylwadau neu wrthwynebiadau yn y modd uchod neu os tynnir hwynt yn 61 gall Cyngor Sir Ynys Mon / Isle of Anglesey County Council gadarnhau'r Gorchymyn eu hunain fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os cyflwynir y Gorchymyn i Lywodraeth Cymru i'w gadarnhau yna amgaeir y sylwadau neu wrthwynebiadau gyda'r Gorchymyn oni thynnwyd hwy yn ol.

NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER HIGHWAYS ACT 1980

CYNGOR SIR YNYS MON / ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL (FOOTPATH NO. 5 IN THE COMMUNITY OF LLANFAELOG) PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2018

The above Order, made on 26th September, 2018, under Section 119 of the Highways Act 1980, will divert the Public Footpath running from:

Point A on the map (SH3256073309) situated in the yard of Ty Hen the path proceeds east through a field gate to an enclosed trackway, then continues east along this trackway and ending at its junction with Footpath no.8 at the shore of Llyn Maelog, point B (SH3261173296) as shown on the Order map. The total length of the path section to be diverted is approximately 54 metres and it has no recorded width.

to a line running from: -

Point A on the map (SH3256073309) situated In the yard of Ty Hen the path proceeds SE for 2 metres to a timber kissing gate at point C, proceeds through this gate into a field and follows the field edge to join Footpath no.8 at the shore of Llyn Maelog, point D (SH3260673294) as shown on the Order map. The total length of the diversion Is approximately 51 metres and its width shall be 2 metres.

A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at: -

(a) County Offices, Llangefni, Ynys Mori(b) Rhosneigr Library during normal opening hours.Any representation about or objections to the Order may be sent in writing to the Legal Services Manager, Cyngor Sir Ynys Mon / Isle of Anglesey County Council, County Offices, Llangefni not later than the 26th October, 2018. Please state the grounds on which they are made. These will be available for public inspection.

If no representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, Cyngor Sir Ynys Mfin / Isle of Anglesey County Council may confirm the Order as an unopposed Order. If the Order is sent to the Welsh Government for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

DYDDIEDIG 27/09/2018 DATED...............................................

ROBYNW JONES

RHEOLWR GWASANAETHAU CYFREITHIOL/LEGAL SERVICES MANAGER SWYDDFEYDD Y SIR/COUNCIL OFFICES LLANGEFNI, YNYS MON LL77 7TW

AM FWY O WYBODAETH YNGLYN A'R UCHOD For further information regarding the above please FFONIWCH ADRAN GYFREITHIOL AR LLANGEFNI telephone Legal Section on Llangefni 01248 752591 01248 752591 PAR: HT-021030-SMJ Ref: HT-021030-SMJCROESO I CHI DDELIO GYDA'R CYNGOR NEU'N SAESNEG. CEWCH YR UN SAFON O WASANAETH YN Y DDWY IAITH.

You are welcome to deal with the Council in Welsh or English. You will receive the same standard of service In both languages.

Attachments

NWA0813062.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices